Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08 i 38/09.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»  br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije  br. 17/09) i Odluke Općinskog vijeća KLASA: 944-01/12-01/673, URBROJ: 2212/08-01/01-12-1, od 23. veljače 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja

I

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja, i to:

K.O. SOLJANI

  1. 1. kč.br. 594/5 – oranica u ulici Josipa Kozarca, zk.ul.br. 1650, k.o. Soljani,  površina 753 m² – početna cijena 23.719,50 kuna, iznos jamčevine 10% – 2.371,95 kuna,
  2. 2. kč.br. 594/6 – oranica u ulici Josipa Kozarca, zk.ul.br. 1650, k.o. Soljani,  površina 760 m² – početna cijena 23.940,00 kuna, iznos jamčevine 10% – 2.394,00 kuna,
  3. 3. kč.br. 594/7 – oranica u ulici Josipa Kozarca, zk.ul.br. 1650, k.o. Soljani,  površina 783 m² – početna cijena 24.664,50 kuna, iznos jamčevine 10% – 2.466,45 kuna,
  4. 4. kč.br. 1957/2 – oranica Staro selo, zk.ul.br. 1650, k.o.Soljani,  površina 13000 m² i kč.br. 1957/3 – oranica Vignjište, zk.ul.br. 1650, k.o. Soljani,  površina 53629 m² – ukupna početna cijena iznosi 71.293,03 kuna, iznos jamčevine 10% – 7.129,30 kuna,


K.O. VRBANJA

kč.br. 475/2 – oranica u ulici Braće Radić, zk.ul.br. 1979, k.o. Vrbanja,  površina 1252 m² – početna cijena 48.202,00 kuna, iznos jamčevine 10% – 4.820,20 kuna.

Cjelokupni tekst natječaja preumite ovdje.

Obrazac ponude za natječaj preuzmite ovdje.