Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i članka 15. Pravilnika  o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u uredu Lokalne akcijske grupe ”Šumanovci” Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 26. veljače 2020. godine raspisuje 

Javni natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto : stručni suradnik Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 Opći uvjeti:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

–        minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje 

–        osposobljenost za rad na računalu

–        vozačka dozvola B  kategorije

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

5. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije ( kopija vozačke dozvole)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

LAG Šumanovci zadržava pravo mogućnosti provedbe prethodna provjera znanja i/ili sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 131, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za prijem u radni odnos – stručni suradnik LAG-a Šumanovci“.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

                                                                       Predsjednik LAG-a Šumanovci   

                                                                            dipl.pr. Stjepan Abramović