REPUBLIKA HRVATSKA   

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA VRBANJA

          Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2196-31-03-1-23-1

U Vrbanji, 04. srpnja 2023. godine

 

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 5. stavak 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 12/22. i 1/23.) i članka 3. Plana prijma u službu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 1/23.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Vrbanja,  Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na radno mjesto – komunalni radnik (kategorija IV, potkategorija – namještenik II. potkategorije, razina 2, klasifikacijski rang 13) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

I. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

  • stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola,
  • uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način (Radnik se na osposobljavanje upućuje odmah po rasporedu na radno mjesto, na trošak Općine Vrbanja).

 

II.U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijam u službu se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

 

III. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde o završenoj osnovnoj školi),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

IV.Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

 

V.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

VI.Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će na istoj web-stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

VII. Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog javnog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Općini Vrbanja da, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

VIII. Pisane prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj za prijam u službu komunalni radnik – ne otvaraj“, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja u roku od osam dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

IX.O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Obavijest i upute uz javni natječaj za prijam u službu komunalnog radnika

Izjava

PROČELNIK

  Martina Cigić, mag.iur.