Na temelju članka 41. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 23. veljače, 2016. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 07. ožujka, 2016. godine raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci

na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

Opći uvjeti:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

–        najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju (SSS/ IV stupanj)

–        završena izobrazba za stručnjaka za ruralni razvoj,

–        pet godina radnog iskustva, od toga najmanje jedna godina na poslovima voditelja

LAG- a ili drugim sličnim poslovima iste složenosti,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje

LAG – om,

–        osposobljenost za rad na računalu.

–        nepostojanje zapreke za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci,

–        prebivalište na području LAG – a Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)  – svjedodžba ili potvrda o

završenoj izobrazbi za stručnjaka za ruralni razvoj,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

a) elektronički zapis-u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) .

Umjesto elektroničkog zapisa kandidati mogu dostaviti  presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se naweb stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 8, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za izbor upravitelja LAG-a“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

Ilija Lešić