REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO -SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

       NAČELNIK

KLASA: 302-02/20-01/965

URBROJ: 2212/08-01/01-20-2

Vrbanja, 01. prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), i članka 5. Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja, Općinski načelnik Općine Vrbanja,  dana 01. prosinca 2020. godine, objavljuje:

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

 

 1. Općina Vrbanja dodjeljuje poticaj osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području Općine Vrbanja i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1)

 

 1. Određene su sljedeće vrste poticaja:

– poticaj se dodjeljuje za kupovinu prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine u visini od 20.000,00 kuna

– poticaj za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja u visini od 20.000,00 kuna

 

 1. Poticaj se može ostvariti samo

 

 1. Pravo na dodjelu poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu. Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.

 

 1. Fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (NN br. 48/03, 163/03. 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).

 

 1. Korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.

 

 1. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom na adresu ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja.

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

 

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

 

Javni natječaj za dodjelu poticaja- Ne otvaraj

 

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana natječajem,            neće biti uzete na razmatranje.

 

 

 

 1. Prijavi je potrebno priložiti:

 

–  vjenčani list

– presliku kupoprodajnog ugovora, ovjeren kod javnog bilježnika (ako se traži sufinanciranje kupovine nekretnine),

– zemljišno-knjižni izvadak,

– kopiju katastarskog plana,

– potvrdu zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine Vrbanja (osim sufinancirane nekretnine),

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu,

– dokaz o početku građenja (počevši od 2020. godine pa na dalje) i građevinska dozvola sukladno Zakonu (u slučaju poticaja za gradnju stambenog objekta),

– potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini) ili u slučaju poticaja za gradnju stambenog objekta – izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će u roku od dvije godine prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj,

– podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

 

 

 1. Zahtjevi se zaprimaju do 14. prosinca 2020. godine odnosno do podjele sredstava osiguranih u Proračunu Općine Vrbanja.

 

 1. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo za dodjelu poticaja, koje se sastoji od 5 članova koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo razmatra prijave pristigle na natječaj za prethodni mjesec prema redoslijedu zaprimanja, te predlaže listu korisnika poticaja u roku 10 dana. Na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja u roku 8 dana, te sa korisnicima poticaja sklapa Ugovor.

 

 1. Korisnik poticaja prije zaključenja ugovora mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji proizlaze iz ovog Javnog natječaja.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ovog Javnog natječaja ili da kupljenu nekretninu proda dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

 

 1. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 180.000,00 kn.

 

 1. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene u 2020. godini ili se grade od 2020. godine.

 

 1. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Općini Vrbanja da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog natječaja, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

 

 1. Općina Vrbanja zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

 

obrazac prijave br. 1.- dodjela poticaja 2020. prosinac

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

Velimir Redl