REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

 OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:371-01/23-01/2

URBROJ: 2196-31-02-1-23-1

Vrbanja, 14. veljače 2023.godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13, 1/18 i 4/21) i članka 5. Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja, Općinski načelnik  dana 14. veljače 2023. godine, objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE VRBANJA

 

 1. Općina Vrbanja dodjeljuje poticaj obiteljima i fizičkim osobama bez bračnog statusa koje su tijekom tekuće kalendarske godine ili u prethodnoj godini kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području Općine Vrbanja i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1).

 

 1. Određene su sljedeće vrste poticaja:

 

– poticaj obiteljima za kupovinu prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja  u iznosu od 3.981,68 €,

 

– poticaj obiteljima za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja u iznosu od 3.981,68 €,

 

– poticaj fizičkim osobama bez bračnog statusa za kupovinu prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja  u iznosu od 1.990,84 €,

 

– poticaj fizičkim osobama bez bračnog statusa za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja u iznosu od 1.990,84 €.

 

 1. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

 

 1. Pravo na dodjelu poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu ili da unazad 5 godina istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili. Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.

 

 1. Fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03. 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).

 

 1. Korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji (ako se radi o obitelji), moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.

 

 1. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom na adresu ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja.

 

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

 

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

 

Javni natječaj za dodjelu poticaja- Ne otvaraj

 

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana natječajem,        neće biti uzete na razmatranje.

 

 1. Prijavi je potrebno priložiti:

 

–  vjenčani list (u slučaju poticaja obiteljima)

– presliku kupoprodajnog ugovora, ovjeren kod javnog bilježnika (ako se traži sufinanciranje kupovine nekretnine)

– zemljišno-knjižni izvadak,

– kopiju katastarskog plana,

– potvrdu zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine

Vrbanja (osim sufinancirane nekretnine)

izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje u tuzemstvu, inozemstvu ili da unazad 5 godina nekretninu sa područja Općine Vrbanja nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili,

– dokaz o početku građenja (počevši od 2022. godine pa na dalje) i građevinska dozvola sukladno Zakonu (u slučaju poticaja za gradnju stambenog objekta)

– potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini) ili u slučaju poticaja za gradnju stambenog objekta – izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će u roku od dvije godine prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj,

– podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

 

 

 1. Zahtjevi se zaprimaju do 01. svibnja 2023. godineodnosno do podjele sredstava osiguranih u Proračunu Općine Vrbanja.

 

 1. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo za dodjelu poticaja koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo razmatra prijave pristigle na natječaj za prethodni mjesec prema redoslijedu zaprimanja, te predlaže listu korisnika poticaja u roku 10 dana. Na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja u roku 8 dana, te sa korisnicima poticaja sklapa Ugovor.

 

 1. Korisnik poticaja prije zaključenja ugovora mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji proizlaze iz ovog Javnog natječaja.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ovog Javnog natječaja ili da kupljenu nekretninu proda dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

 

 1. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 40.000,00 €.

 

 1. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljeneu 2022./2023. godiniili se grade od 2022. godine.

 

 1. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Općini Vrbanja da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog natječaja, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

 

 1. Općina Vrbanja zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

obrazac-prijave-dodjela poticaja-2023.- veljača

Izjava-prva nekretnina

OPĆINSKI NAČELNIK

Velimir Redl