REPUBLIKA HRVATSKA   

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA VRBANJA

               Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/22-01/268

URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

U Vrbanji, 16. ožujka 2022. godine

 

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 4/12, 5/16, 1/19, 10/19, i 8/20),pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Vrbanja, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na radno mjesto– komunalni djelatnik/ca (namještenik potkategorija II, klasifikacijski rang 13) – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

I. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

  • stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola,
  • uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način(Radnik se na osposobljavanje upućuje odmah po rasporedu na radno mjesto, na trošak Općine Vrbanja)

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijam u službu se zasniva uz obvezni probni rok od tri mjeseca.

II.Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde o završenoj osnovnoj školi),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

III. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

IV.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

V.Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će na istoj web-stranici Općine Vrbanja(www.opcina-vrbanja.hr) i na oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1. objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

VI.Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Općini Vrbanja da, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

VII. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj za prijem u službu komunalni djelatnik – ne otvaraj“, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,32254Vrbanja u roku od petnaest dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

VIII.O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni vratit će se poštom dokumentacija priložena prijavi.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Podaci vezani za javni natječaj

Izjava- kom djelatnik

Objavljeno u Narodnim novinama br. 34/2022 od 16.3.2022.

PROČELNICA

Marinella Nikolić, spec.admin.publ.