REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-02/19-01/1010

Urbroj: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 16. rujna 2019. godine

                        Temeljem odredbi članka 5.,17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 i 04/18), načelnik općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja

Naziv radnog mjesta: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja,

jedan izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Potrebno stručno znanje i uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist prava ili javne uprave,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Probni rad traje tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne  može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima,

– elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca),

– ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz (preslik svjedodžbe),

–  vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na internet stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja. hr  te na oglasnoj ploći Općine Vrbanja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom ,,Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj”.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA                                                                                                                                    VELIMIR REDL

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA