HRVATSKE VODE
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Biđ – Bosut”
32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 28

.

Obavijest o izvršenju radova održavanja

.

Obavještavaju se vlasnici poljoprivrednih parcela uz kanale da su temeljem članka 124. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13) dužni održavati prohodnost pojasa uz kanale, kako bi Hrvatske vode, temeljem Plana upravljanja vodama za 2013. godinu i potpisanog ugovora s izvođačem radova o radovima održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje za branjeno područje br. 1, mogli izvoditi radove košnje detaljnih melioracijskih kanala III i IV reda na području Općine Vrbanja.

Članak 124. navedenog Zakona glasi:

“Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskog ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitog posjednika zemljišta.

Izvođač radova održavanja u obvezi je dogovoriti vrijeme održavanja i mjesta pristupa građevinama iz stavka 1. ovoga članka s vlasnikom, odnosno zakonitim posjednikom susjednog zemljišta, koji je dužan omogućiti pristup u dobroj vjeri i u razumnom roku. Ako se dogovor ne postigne, izvođač je ovlašten pristupiti građevinama iz stavka 1. ovoga članka i izvesti radove održavanja, na način kojim se čini najmanja šteta vlasniku, odnosno zakonitom posjedniku susjednog zemljišta.”

Voditeljica VGI

Mirjana Šota, mag.ing.aedif.