REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/24-01/1

  URBROJ: 2196-31-01-1-24-2

  Vrbanja, 20. ožujka 2024. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                         

 

                 S A Z I V A M

22.(dvadesetdrugu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 25. ožujka 2024. godine / ponedjeljak / u 19,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                                                                                               D n e v n i   r e d:

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata općinskog vijećnika Dejana Oršolića i određivanje njegove zamjene,
 2. Izmjena odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrbanja,
 3. Izmjena odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje javnih potreba sredstvima iz proračuna općine Vrbanja,
 4. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 5. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu (Izvješće općinskog načelnika)
 6. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023.g.,
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 5. Izvješće za 2023. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja, te tvrtke Vranjevo d.o.o.,
 6. Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2024. god.,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu općine (k.č.br. 105, 1620/1 i 1620/2 k.o. Soljani),
 8. Razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa Općeg dobra za k.č.br. 2849, 2851, 2853 I 3007 k.o. Vrbanja I upisa prava vlasništva Općine Vrbanja,
 9. Usvajanje Provedbenog programa Općine Vrbanja,
 10. Odluka o suglasnosti za provedbu projekta – “Izgradnja nerazvrstane ceste od županijske ceste 4299 do lovačke kuće u Vrbanji” Intervencija 73.13.,
 11. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
 12. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
 13. Zamolbe i ostalo

 

             S poštovanjem,       

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.