REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:112-01/24-01/3

URBROJ: 2196-31-02-1-24-2

Vrbanja, 4. ožujka 2024. godine

 

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2024. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 27. veljače 2024. godine, Programa javnog rada „Uređenje javnih površina na području Općine Vrbanja“ od 1. ožujka 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13, 1/18 i 4/21), Općinski načelnik objavljuje:

 

 

O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

provedbom mjere “Javni rad” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – RADNIK/CA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA

 

Sukladno obavijesti, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 27. veljače 2024. godine, Općini Vrbanja je određeno pravo zapošljavanja 2 osobe u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenoga Općina Vrbanja raspisuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova u Javnim radovima Općine Vrbanja.

Trajanje radnog odnosa:     6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

 

Broj radnika koji se traži:  2 radnika/ce

Mjesto rada:                           Vrbanja, Soljani, Strošinci

Opis poslova:                         Uređenje javnih površina prema Programu “Uređenje javnih površina na području Općine Vrbanja”

 

Vrijeme početka i trajanja rada:

 

  1. travanj – rujan 2024. godine – 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

 

Cilj mjere:

Uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom.

Ciljane skupine:

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji i to:

A – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

B – korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju

C – osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

D – osobe uključene u Program Posao+

 

Osobe koje ne mogu biti uključene u potporu javni rad:

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu..

 

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 

  1. Presliku osobne iskaznice,
  2. Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – (ne stariji od 30 dana u izvorniku)
  3. Dokaz o završenoj školi- preslika svjedodžbe
  4. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
  5. Kopija tekućeg računa i zaštićenog računa
  6. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za ciljanu skupinu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web adresi i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web adresi Općine Vrbanja. Obrazac prijave dostupan je na web adresi Općine Vrbanja.

Prijave se šalju na adresu:

 

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom “Prijava na oglas za Javni rad” – Ne otvaraj”

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku objavom obavijesti na web stranici Općine Vrbanja: www.opcina-vrbanja.hr

 

Provjera zdravstvene sposobnosti izvršiti će se prema potrebi nakon odabira kandidata.

 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

 

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme Javni radovi 2024

Obrazac prijave Javni rad 2024

OPĆINSKI NAČELNIK

VELIMIR REDL

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Županja,
  2. Web adresa Općine Vrbanja: https://www.opcina-vrbanja.hr/
  3. Oglasna ploča Općine Vrbanja