REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

  OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 940-07/24-01/1

URBROJ: 2196-31-01-1-24-1

Vrbanja, 19. siječnja 2024. godine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»  br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21) i Odluke Općinskog vijeća KLASA: 940-07/23-01/4, URBROJ: 2196-31-01-1-23-1, od 17. srpnja 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu

Općine Vrbanja

 

 I

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja, i to:

 

  • kč.br.: 105 Kuća, površine 662 m², zk.ul.br.: 705, k.o. Soljani, k.č.br.: 1620/1, Oranica Zečinjaci, površine 4345 m², zk.ul.br.: 1067, k.o. Soljani i k.č. 1620/2, oranica Zečinjaci, površine 5590 m², zk.ul.br.: 765, k.o. Soljani – početna cijena 10.100,00 €, iznos jamčevine 10 % – 1.010,00 €.

 

II

Početna cijena utvrđena je procjembenim elaboratima o tržišnoj vrijednosti nekretnina broj: P_02_23 od 11. siječnja 2023. godine i P_03_23 od 24. siječnja 2023. godine.

 

Početna cijena je ukupna cijena svih nekretnina iz točke 1. ove Odluke i Ponuditelj se obvezuje u Ponudi nuditi cijenu za sve nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

 

III

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelji ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

 IV

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja ponudi najviši iznos.

 

V

Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnine dane na prodaju u ovom Javnom natječaju iznosi 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom glasilu – Glasu Slavonije.

 

VI

Podnositelj ponude koji se natječe za kupnju nekretnine dane na prodaju dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u korist Općine Vrbanja JAMČEVINU koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi ponudu, a koja je naznačena u točki I. ovog natječaja.

 

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Vrbanja HR85 2340 0091 8505 0000 0, uz naznaku : JAMČEVINA ZA KUPNJU NEKRETNINE.

 

DOSTAVA PONUDE:

VII

Ponuda za kupnju nekretnine dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obvezno sadrži:

 

  • pisanu ponudu u kojoj je naznačen naziv nekretnine naveden u točki I. ovog natječaja, te ponuđeni iznos (isključivo naveden u eurima) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za istu,
  • dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o uplati putem interneta,
  • osnovni podaci o ponuditelju (naziv, adresa, OIB),
  • kopiju osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • obrtnicu (za fizičke osobe- obrtnike)
  • dokaz o registraciji pravne osobe i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (ako je podnositelj pravna osoba) u presliku, ne stariji od 6 mjeseci.
  • Potvrdu Općine Vrbanja kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih financijskih obveza prema Općini Vrbanja sa bilo koje osnove, u izvorniku (potvrdu izdaje Jedinstveni upravni odjel) – i pravne i fizičke osobe podnositelji ponude.

 

VIII

Ponudu za kupnju nekretnine koja je dana na prodaju ovim Javnim natječajem dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

«ZA  JAVNI NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBANJA U K.O. SOLJANI – NE OTVARAJ» na sljedeću adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja

 

Ponude se mogu predati i osobno, neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Vrbanja koji se nalazi na istoj adresi.

 

IX

Svaka dostavljena ponuda, a koja se odnosi na kupnju nekretnine dane na prodaju ovim Javnim natječajem smatrati će se valjanom, ako sadrži sve tražene podatke i svu zatraženu dokumentaciju, te ako je pravovremeno dostavljena.

 

Nerazumljive, neodređene, nepotpune, nepravovremene kao i ponude kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni smatrati će se nevaljanima.

 

Također, ponude koje budu dostavljene od ponuditelja koji imaju dospjele financijske obveze prema Općini Vrbanja s bilo koje osnove, neće se razmatrati, odnosno neće se smatrati valjanima.

 

X

Pristigle ponude za kupnju nekretnine otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, na sjednici otvorenoj za javnost.

 

Konačnu Odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

 

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem obaviješten o rezultatima provedenog natječaja, i to u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja.

 

XI

Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vraća se iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja  Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja.

 

Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu

 

OBVEZE NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA (KUPACA)

 

XII

Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju nekretnine dane na prodaju ovim Javnim natječajem, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja odustao od kupnje nekretnine za koju je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Ponuditelji koji je Odlukom Općinskog vijeća Općine Vrbanja izabran kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od 30 dana od dana donošenja spomenute Odluke, biti pozvan da pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora s Općinom Vrbanja. Ako uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine za koju se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

 

Trošak ovjere i provedbe ugovora u zemljišnim i drugim javnim knjigama, kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

 

ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

XIII

Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju određene nekretnine iz ovog natječaja kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 30 dana od dostave Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja, odnosno do samog trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde Općine Vrbanja kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja.

Prodavatelj će kupca uvesti u posjed kupljene nekretnine odmah nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu.

 

OSTALE ODREDBE:

XIV

Općina Vrbanja ne odgovara za eventualnu neusklađenosti podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne ili druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

 

Općina Vrbanja ne odgovara za uvjete i ograničenja u pogledu određenih uvjeta koji se odnose na nekretnine dane na prodaju u ovom Javnom natječaju, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno planske dokumentacije.

 

XV

Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti, djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

 

XVI

Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirani se mogu obratiti u Općinu Vrbanja ili zatražiti objašnjenje ili informaciju na broj telefona: 032/863-108.

 

OBRAZAC PONUDE – prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Vrbanja

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanje

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ZLATKO BALTA dipl.ing šum.