REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-02/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-3

  Vrbanja, 10. svibnja 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

                 S A Z I V A M

15.(petnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 15. svibnja 2023. godine / ponedjeljak / u 20,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                              D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2023. god,
  3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
  4. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti – Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
  5. Razmatranje prijedloga koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za povećanje cjena pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
  6. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
  7. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama,
  8. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

             S poštovanjem,               

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                          Zlatko Balta dipl. ing. šum.