REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA VRBANJA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA:112-02/23-01/2

URBROJ: 2196-31-03-1-23-1

Vrbanja, 14. ožujka 2023. godine

 

 

Na temelju članka 18., 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/22. i 1/23.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje

 

O G L A S

 

I. Za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme, na radna mjesta:

 

 1. Viši stručni suradnikVoditelj projekta „Program zapošljavanja žena OpćineVrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: visoka stručna sprema/magistar društvene struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

 1. Referent – Administrator projekta „Program zapošljavanja žena OpćineVrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: srednja stručna sprema IV stupnjaekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

 1. Referent za računovodstvo – Financijski voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: srednja stručna sprema IV stupnja ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

 1. Referent – Koordinator projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 8 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: srednja stručna sprema IV stupnja ekonomskog ili upravnog smjera, gimnazija ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje tehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • položen državni stručni ispit.

 

 

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

 

II. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (radni odnos u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, radni odnos u državnoj upravi, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama, obavljeno stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od najmanje godinu dana, ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Prijam u službu se zasniva uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

 

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

IV. Uz prijavu na oglas za radna mjesta iz Glave I. i to broj 1., 2. i 3.kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
 • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na Oglas), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda odnosno dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz prijavu na oglas za radno mjesto iz Glave I. i to broj 4. kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
 • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na Oglas), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda odnosno dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku vozačke dozvole B kategorije.

 

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

 

Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti radno/a mjesto/a za koje se kandidat prijavljuje, osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

V.Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21),  i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), uz prijavu na oglas dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

 

VI.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa i stekle su status kandidata prijavljenog na oglas bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

VII. Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web stranici Općine Vrbanja, (www.opcina-vrbanja.hr.) i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te će na istoj web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

 

VIII.Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog oglasa prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe oglasa i obrade prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe ovog postupka i rezultata oglasa.

 

IX.Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom „Prijava na oglas za službenike -Program zapošljavanja žena OpćineVrbanja 3 – ne otvaraj“u roku od osam (8) dana od objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

X. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

 

Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

PROČELNIK

  Martina Cigić, mag.iur.

Oglas – službenici ZAŽELI faza 3

Obavijest i upute uz oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Zaželi faza III

Upute za prijavitelje – Zaželi – Program zapošljavanja žena faza III

Opći uvjeti Ugovora ZAŽELI