REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 320-01/22-01/689

URBROJ: 2196-31-01-1-22-2

Vrbanja, 25. srpnja 2022. godine

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12, 81/15.-proočišćeni tekst i 94/17.-ispravak), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst,  137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11) te članka 30. Statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/13, 1/18 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 9. sjednici raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja

 

 

I.

Općina Vrbanja raspisuje  javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja za poljoprivrednu obradu i to za slijedeće:

 

R.

br

Naziv katastarske općine PTC. br. Broj katastarske čestice Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura) Površina(ha) Početna zakupnina

(kn)

Napomena
1 2 3 4 5 6 7  
1. VRBANJA 1. 3300/4 ORANICA 0,9894 860,78  
2. VRBANJA 2. 3300/5 ORANICA 1,3622 1.185,11  
3. VRBANJA 3. 3300/6 ORANICA 1,4904 1.296,65  
4. VRBANJA 4. 3302 ORANICA 9,9529 8.659,02  
  SVEUKUPNA POVRŠINA U NATJEČAJU: 13,7949 ha

 

II.

Početna zakupnina utvrđena je u sukladno Elaboratu procjene visine zakupa prema tržišnoj vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka Fulgor d.o.o. Županja br. V_26_22P.

 

Zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja iz točke I. ove Odluke, daje se za poljoprivrednu obradu na rok do 5 godina s ugovornom klauzulom o raskidu ugovora nakon završetka vegetativne sezone u slučaju bilo kojeg drugog oblika raspolaganja ili do privođenja dugoj namjeni sukladno dokumentima prostornoga uređenja Općine Vrbanja.

Zakupnik ne može na nekretninama samovoljno mijenjati način korištenja nekretnina (kulturu) niti graditi bilo kakve objekte na istima, kao niti dugotrajne nasade.

Zakupljeno zemljište Zakupnike ne može davati u podzakup.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 10 ha.

 

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelji) koje nemaju financijskih obveza ili dugovanja prema Općini Vrbanja po bilo kojoj osnovi, zatim koje nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava osim u slučaju ako imaju dokaz da im je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetima da se podnositelj pridržava rokova plaćanja i da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, uz uvjet da su dostavili svu propisanu dokumentaciju traženu javnim natječajem.

 

Pravo prvenstva na javnom natječaju ima nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude u katastarskoj općini Vrbanja, Soljani i Strošinci nema u zakupu zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske niti je prethodno kupio zemljište od Republike Hrvatske, a upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Vrbanja, najmanje tri godine do objave ovog natječaja.

 

IV.

            Javni natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Ukoliko su dva ili više ponuditelja ispunili uvjete iz javnog natječaja i ponudili isti iznos zakupnine, najpovoljnijim ponuditeljem se smatra onaj čija ponuda je ranije zaprimljena.

 

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva prema redoslijedu utvrđenom u t. III. stavak 2. ovog javnog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji se natječe za istu katastarsku česticu a koji ispunjava uvjete iz ovog javnog poziva.

 

V.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja u slijedećim slučajevima:

 • ako je ponuda nepotpuna odnosno ne sadrži svu dokumentaciju propisanu javnim natječajem,
 • ako ponuda nije dostavljena u roku,
 • ako je za predmetno zemljište ponuđen manji iznos zakupnine od početne zakupnine utvrđene javnim natječajem,
 • ako je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja,
 • ako ponuda nije potpisana od strane ponuditelja,
 • ako ponuditelj ima nepodmirene obveze prema Općini Vrbanja i Državnom proračunu te ako se protiv ponuditelja vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

 

VI.

            Zemljište iz točke I. ove Odluke daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore i primjedbe.

 

VII.

Ponuditelj koji sudjeluje u javnom natječaju dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjenu, potpisanu i ovjerenu ponudu (Obrazac ponude),
 2. dokaz o uplaćenoj jamčevini (nalog za plaćanje ili dokaz o uplati putem internet bankarstva),
 3. preslik osobne iskaznice nositelja OPG-a i preslik rješenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava(za nositelje OPG-a),
 4. preslik osobne iskaznice, preslik rješenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i preslik izvoda iz obrtnog registra (za vlasnike obrta)
 5. preslik rješenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i preslik izvoda iz sudskog registra (za pravne osobe),
 6. Potvrda o prebivalištu
 7. izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da nema financijskih obveza ili dugovanja prema Općini Vrbanja s bilo koje osnove (Obrazac izjave-1)
 8. izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac izjave-2)
 9. Izjava o nepostojanju sklopljenih ugovora s Općinom Vrbanja ili RH (Obrazac izjave-3)
 10. potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

 

Sva dokumentacija koja se prilaže uz ponudu predaje se u presliku, uz mogućnost Općine Vrbanja da zatraži dostavu dokumentacije od najpovoljnijeg ponuditelja u izvorniku ili ovjerenoj preslici prije donošenja odluke o davanju u zakup.

Temeljem dostavljene izjave ponuditelja o financijskim obvezama ili dugovanjima prema Općini Vrbanja kao i o sklopljenim ugovorima iste činjenice će Općina Vrbanja provjeriti uvidom u službene evidencije na dan završetka javnog natječaja.

Ponuda mora biti izrađena na Obrascu ponude koja se objavljuje zajedno s tekstom javnog natječaja potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom ponuditelja (ako je primjenjivo) te se predaje u izvorniku.

 

VIII.

            Svaki ponuditelj za nekretnine dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne cijene navedene u točki I. javnog natječaja, u korist proračuna Općine Vrbanja IBAN broj: HR8523400091850500000, model: HR24, poziv na broj odobrenja: 7811-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za davanje u zakup.

Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup zemljišta, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

 

IX.

Pisane ponude na javni natječaj dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu : Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja na poleđini te na prednjoj strani s naznakom:

 

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja

„PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARATI „

           

Ponuditelji moraju podnijeti ponude u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Vrbanja, www.opcina-vrbanja.hr

 

X.

            Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda biti će naknadno objavljeni na službenoj internetskoj stranici Općine Vrbanja, www.opcina-vrbanja.hr

 

XI.

Natječaj provodi Povjerenstvo za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 XII.

            Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć.

 

XIII.

            Odluku o davanju u zakup donijet će Općinsko vijeće po prijedlogu Povjerenstva.

             Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja bez obrazloženja i nije obvezno prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 

XIV.

             O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedenu nekretninu.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana primitka odluke o davanju u zakup s Općinom Vrbanja sklopiti ugovor. Sve troškove u vezi s ovjerom ugovora snosi zakupnik.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Općinom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

Zakupnina za navedeno zemljište se plaća godišnje. Zakupnina za navedeno zemljište za prvu godinu se plaća u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka 2022. godine, a za svaku slijedeću godinu plaća se do 30.lipnja tekuće godine.

 

XV.

Obrazac ponude i obrazac izjave objavit će se zajedno s javnim natječajem na službenim stranicama Općine Vrbanja, www.opcina-vrbanja.hr se, a mogu se i podignuti u Općini Vrbanja, svaki radni dan za vrijeme trajanja natječaja od 8, 00 do 14, 00 sati.

Sve informacije o javnom natječaju mogu se dobiti na adresi: Općina Vrbanja, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja ili na telefon 032/863-108, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vl. Općine Vrbanja

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vl. općine

Obrazac izjava 1

Obrazac izjava 2

Obrazac izjava 3

Obrazac ponude

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl. ing. šum.