REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

             OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-02/22-01/636

URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

U Vrbanji, 20. lipnja 2022.

 

 

Na temelju članka19. stavak 2. i članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) a u vezi s člankom 53.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/01. i 125/14.) i  Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/22.),općinski načelnik Općine Vrbanja raspisuje i objavljuje

 

OGLAS

 

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene (do povratka službenice s rodiljnog dopusta).

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u Oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Opći uvjeti za imenovanje pročelnika:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba imenuje.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar pravne struke ili stručni specijalist upravne struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odjelom,

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 125/14.), osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Iznimno, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne struke, odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, samo ako se na Oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

 

I. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 1., 2. i3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se imenovati za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela pod uvjetom da državni stručni ispit položi u roku godine dana od imenovanja.

U službu po ovom Oglasu prima se na određeno vrijeme, do povratka službenice s rodiljnog dopusta, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

II. U službu ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

III.U prijavi na Oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz pisanu prijavu naOglas kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),
 • uvjerenje od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na Oglas), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove ili drugi odgovarajući radno pravni akt kao dokaz radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde ako je osoba položila državni stručni ispit),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmotriti.

Osoba koja je podnijela nepotpunu prijavu, neće biti pozvana na dopunu dokumentacije.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije imenovanja kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

IV.Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu, prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa.

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na Oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), uz prijavu na Oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o invaliditetu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka ili drugi pravni akt).

Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 86/92. – pročišćeni tekst, 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme Oglasate dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 47. stavaka 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavka 1. ovog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji. gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilni%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

 

V.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim Oglas.

 

VI.Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta na koje se vrši imenovanje, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) te na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Oglasa i stekle su status kandidata prijavljenog na Oglas bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa te će na web stranici Općine Vrbanja(www.opcina-vrbanja.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Podnošenjem prijave na Oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe istoga te da se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici (www.opcina-vrbanja.hr) iOglasnoj ploči Općine Vrbanja.

 

VII.Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjetapodnose se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja na određeno vrijeme– ne otvaraj“, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

VIII.O rezultatima po ovom Oglasu kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Nakon izvršnosti rješenja o imenovanju, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti imenovanje te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Oglasa.

 

Obavijest i upute uz Oglas

OPĆINSKI NAČELNIK

Velimir  Redl