REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  021-06/22-01/69

  URBROJ: 2196-31-01/01-22-1

  Vrbanja, 21. siječnja 2022. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

 

                 S A Z I V A M

  1. (šestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 28. siječnja 2022. godine / petak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

                                                              D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje i potpisivanju Ugovora o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje,
  5. Donošenje nove Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vrbanja,
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće namještenika posebne organizacijske jedinice za pružanje usluga pomoći u kući (povećanje minimalne plaće), te donošenje odluke o povećanju neto plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja 3%,
  7. Donošenje nove Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vrbanja,
  8. Donošenje Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja Općine Vrbanja,
  9. Razmatranje zamolbi i

 

             S poštovanjem,               

                     

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.