REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:  112-03/21-01/628

Urbroj: 2212/08-01/01-21-1

Vrbanja, 01. srpnja 2021. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13, 1/18 i 4/21), te Ugovora o suradnji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Općine Vrbanja, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

 

O G L A S

za prijam u službu izvoditelja Programa

“Pomoć u kući starijim osobama”-POMOĆNI RADNIK

 na određeno vrijeme (zamjena djelatnika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od 1 mjesec,

 

                                  

– 1 izvoditelj

– na određeno vrijeme (zamjena djelatnika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od 1 mjesec – poslovi pomoćnog radnika i komunalni poslovi(održavanje okućnica i košnja trave)

 

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uvjeti za prijem:

– najmanje završena osnovna škola

– položen vozački ispit B kategorije

– osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

 

 

Opis poslova određen je Programom “Pomoć u kući starijim osobama” sastavljenim od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Uvid u Program može se izvršiti u Općini Vrbanja.

 

Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

 

Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

– prijava na oglas/životopis –

– preslik domovnice ili osobne iskaznice

– ispis staža iz E-knjižice

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

– preslik vozačke dozvole

– dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka

  1. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi,

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 9. srpnja 2021. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme”.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

 

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

VELIMIR REDL