Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, Zakona o radu  i Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“, predsjednik Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“  raspisuje dana 04. rujna, 2018. godine

JAVNI POZIV

za prijem polaznika/ce za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno mjesto: STRUČNI SURADNIK – 1 izvršitelj/ica

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci

Potrebni uvjeti su:

– najmanje srednja stručna sprema, IV stupanj, (ekonomsko usmjerenje),

– nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30 dana.

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili preslici,
  2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
  3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu,
  4. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kanditat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la,
  5. životopis sa osobnim podatcima (europass),
  6. dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave),
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je deset (10) dana od dana objave natječaja. Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte (preporučeno sa povratnicom), na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

S napomenom: PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI „ŠUMANOVCI“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon proteka roka za podnošenje prijava, sa kandidatima, koji zadovoljavaju uvjete iz javnog poziva, može se provesti informativni razgovor i testiranje o kojem će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Za sva dodatna pitanja, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: sumanovci.lag@gmail.com ili na broj telefona: 032/521-451.

U Drenovcima, 04.09.2018. godine

Predsjednik LAG-a „Šumanovci“

Stjepan Abramović, dipl.pr.