Poziv za 20. sjednicu općinskog vijeća Općine Vrbnja

REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  021-06/20-01/439   URBROJ: 2212/08-01/01-20-1   Vrbanja, 07.…

Više