Ispunite online anketu

Obavijest

STRUNJE-TRADE d.o.o.

PRIVLAKA

Tel. 032398048

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA OD 15.07.2017. GODINE OTPAD NEĆEMO ODVOZITI SUBOTOM NEGO ČETVRTKOM. ZADNJI ODVOZ SUBOTOM JE 15.07.2017. GODINE. SLIJEDEĆI ODVOZ JE U ČETVRTAK 20.07.2017. GODINE, TE SE DALJE NASTAVLJA ODVOZ OTPADA SVAKI ČETVRTAK !!!

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA JE SVAKI PRVI ČETVRTAK U MJESECU UZ PRETHODNU NAJAVU NA TELEFON 032 398 048.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

S poštovanjem,

Agencija za poljoprivredno zemljište

Ured ravnatelja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Konačni rezultati izbora

Općinsko izborno povjerenstvo općine Vrbanja objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA:


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRBANJA


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, ZAMJENIKA ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE, TE ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sajam EU projekata

Danas je u Županji na trgu održan Sajam EU projekata na kojem je predstavljen ukupno 31 projekt koji su financirani iz europskih fondova. Na sajmu su sudjelovali brojni izlagači, Županijska razvojna agencija Hrast, Lokalna razvojna agencija Vjeverica iz Drenovaca, LAG Šumanovci, te između ostalih i Općina Vrbanja koja je predstavila dva projekta. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, vrijedan 3.085.021,33 kn te Izgradnja javne građevine-poludnevni boravak za starije osobe koji vrijedi ukupno 587.171,75 kn.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ

3. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA HKS

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS

IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRBANJA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRBANJA

1. Kandidat: Ivan Pavić, zamjenik kandidata: Davor Žderić HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA HKS

2. Kandidat: Velimir Redl, zamjenica kandidata: Gracijela Stiba mag.prim.educ., HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS

3. Kandidat: Hrvoje Sučić, zamjenik kandidata: Goran Ducić dipl.ing. agr. KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Općina Vrbanja u suradnji s iluzionistom Catarza ove subote 13.05.2017.g. organizira OBITELJSKI SHOW PROGRAM naziva Circle of Magic and Mystery. Početak programa je u 20,00 sati u Domu kulture. Karte za predstavu, (po cijenama  20kn djeca i 30kn odrasli) možete kupiti već od 19,00 sati na ulazu Doma kulture.

Očekuju Vas: Nevjerojatna čuda!!! Intenzivna čarolija!!! Smijeh i oduševljenje!!!

Očekuje Vas istinska ZABAVA!

…i vjerujte….nećete vjerovati…. ;-)

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

POZIV NA OKRUGLI STOL

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ”ŠUMANOVCI”

POZIV NA OKRUGLI STOL

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju na okruglom stolu za Mjeru 04 “Ulaganje u fizičku imovinu”, Podmjera 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”.

Okrugli stol će se održati 11. svibnja 2017. godine u prostorijama Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (Vladimira Nazora 131), prema slijedećem rasporedu:

18:00 sati – 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - voće i povrće.

19:30 sati – 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - stočarstvo i peradarstvo.

Kontakt:

Email: sumanovci.lag@gmail.com

Mob: 091/242-4286

099/320-3685

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

Poštovani!

GODIŠNJI PLAN za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje šteta od divljači u lovištu broj: XVI/115 “Sitnatovo” Lovačke udruge “VEPAR” Strošinci za lovnu 2017/2018. godinu možete pogledati na ovoj poveznici.

Lovačka udruga “VEPAR” Strošinci

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Udruge

N A T J E Č A J

Temeljem članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11), načelnik Općine Vrbanja raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane na području Općine Vrbanja na lokaciji:
1. Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, dio k.č. 100/1 k.o. Vrbanja (u neposrednoj blizini tržnice), za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane, ukupne površine     18 m².

Članak 2.

Namjena kioska prema lokacijama:
a) za lokaciju pod rednim brojem 1. – poslovna namjena ( trgovačka i obrtnička djelatnost – pokretni ugostiteljski objekt brze prehrane).

Članak 3.

Pokretni ugostiteljski objekt mora zadovoljiti uvjete postavljanja:
- pravokutnog tlocrta,
- dimenzije mogu biti:
dužine do 6,00 m, širine do 3,00 m, visine do 3 m.

Članak 4.

Općina Vrbanja kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.

Članak 5.

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:
- za lokaciju 1. u iznosu od 5,00 kn/m².

Članak 6.

Lokacije iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Vrbanja.

Članak 8.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 90,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Općine Vrbanja broj: HR8523400091850500000.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 9.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 10.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. dimenzije pokretnog objekta,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Vrbanja,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak,
9. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 11.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem urudžbenog zapisnika Općine Vrbanja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Općina Vrbanja,Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja,
s naznakom “Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane – ne otvarati”

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja na oglasnim pločama Općine Vrbanja i objave na web stranici www.opcina-vrbanja.hr
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u Općini Vrbanja, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

Članak 12.

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.05.2017. god. u prostorijama Općine Vrbanja, s početkom u 12,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 13.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Općina Vrbanja zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu , bez obzira na ponudbene uvjete.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa Ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini tri (3) mjesečne zakupnine, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 15.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

Ivica Sep

KLASA: 944-15/17-01/448
URBROJ: 2212/08-01/01-17-2

Vrbanja, 02.05.2017.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Otvoreno 5 natječaja za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva vrijednih 600 mil. kuna

Stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 37/2017) koji u odnosu na prethodni Pravilnik uvodi novine:

- prijave na natječaj počinu mjesec dana od objave kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu
- obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije)
- za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta.
- sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)
- za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu
- definirano da jedan neprihvatljiv trošak (ako nije ključan za provedbu ili bodove) ne znači odbijanje cijelog projekta, nego se samo taj trošak proglasi neprihvatljivim
- omogućene su dopune/ispravci/obrazloženja na zahtjev Agencije
- ako se odobri projekt u tipu operacije 4.1.1. a isti korisnik je tražio i u tipu operacije 4.1.2.ili 4.1.3., bit će mu automatski odobren (mora imati minimalan broj bodova-prag prolaznosti).
- odvojeni su natječaji za mikro,male i srednje i natječaj za velike korisnike

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća,
za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn)

2.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn)
Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.
Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn)

4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn)

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija.Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn)

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.
Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine. Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova.Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

« PrethodnaSljedeća »