Ispunite online anketu

Općina Vrbanja u suradnji s iluzionistom Catarza ove subote 13.05.2017.g. organizira OBITELJSKI SHOW PROGRAM naziva Circle of Magic and Mystery. Početak programa je u 20,00 sati u Domu kulture. Karte za predstavu, (po cijenama  20kn djeca i 30kn odrasli) možete kupiti već od 19,00 sati na ulazu Doma kulture.

Očekuju Vas: Nevjerojatna čuda!!! Intenzivna čarolija!!! Smijeh i oduševljenje!!!

Očekuje Vas istinska ZABAVA!

…i vjerujte….nećete vjerovati…. ;-)

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

POZIV NA OKRUGLI STOL

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ”ŠUMANOVCI”

POZIV NA OKRUGLI STOL

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju na okruglom stolu za Mjeru 04 “Ulaganje u fizičku imovinu”, Podmjera 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”.

Okrugli stol će se održati 11. svibnja 2017. godine u prostorijama Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (Vladimira Nazora 131), prema slijedećem rasporedu:

18:00 sati – 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - voće i povrće.

19:30 sati – 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - stočarstvo i peradarstvo.

Kontakt:

Email: sumanovci.lag@gmail.com

Mob: 091/242-4286

099/320-3685

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

Poštovani!

GODIŠNJI PLAN za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje šteta od divljači u lovištu broj: XVI/115 “Sitnatovo” Lovačke udruge “VEPAR” Strošinci za lovnu 2017/2018. godinu možete pogledati na ovoj poveznici.

Lovačka udruga “VEPAR” Strošinci

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Udruge

N A T J E Č A J

Temeljem članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/11), načelnik Općine Vrbanja raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane na području Općine Vrbanja na lokaciji:
1. Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, dio k.č. 100/1 k.o. Vrbanja (u neposrednoj blizini tržnice), za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane, ukupne površine     18 m².

Članak 2.

Namjena kioska prema lokacijama:
a) za lokaciju pod rednim brojem 1. – poslovna namjena ( trgovačka i obrtnička djelatnost – pokretni ugostiteljski objekt brze prehrane).

Članak 3.

Pokretni ugostiteljski objekt mora zadovoljiti uvjete postavljanja:
- pravokutnog tlocrta,
- dimenzije mogu biti:
dužine do 6,00 m, širine do 3,00 m, visine do 3 m.

Članak 4.

Općina Vrbanja kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.

Članak 5.

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:
- za lokaciju 1. u iznosu od 5,00 kn/m².

Članak 6.

Lokacije iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Vrbanja.

Članak 8.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 90,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Općine Vrbanja broj: HR8523400091850500000.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 9.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 10.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. dimenzije pokretnog objekta,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Vrbanja,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak,
9. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 11.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem urudžbenog zapisnika Općine Vrbanja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Općina Vrbanja,Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja,
s naznakom “Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane – ne otvarati”

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja na oglasnim pločama Općine Vrbanja i objave na web stranici www.opcina-vrbanja.hr
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u Općini Vrbanja, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

Članak 12.

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.05.2017. god. u prostorijama Općine Vrbanja, s početkom u 12,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 13.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Općina Vrbanja zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu , bez obzira na ponudbene uvjete.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa Ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini tri (3) mjesečne zakupnine, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 15.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

Ivica Sep

KLASA: 944-15/17-01/448
URBROJ: 2212/08-01/01-17-2

Vrbanja, 02.05.2017.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Otvoreno 5 natječaja za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva vrijednih 600 mil. kuna

Stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 37/2017) koji u odnosu na prethodni Pravilnik uvodi novine:

- prijave na natječaj počinu mjesec dana od objave kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu
- obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije)
- za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta.
- sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)
- za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu
- definirano da jedan neprihvatljiv trošak (ako nije ključan za provedbu ili bodove) ne znači odbijanje cijelog projekta, nego se samo taj trošak proglasi neprihvatljivim
- omogućene su dopune/ispravci/obrazloženja na zahtjev Agencije
- ako se odobri projekt u tipu operacije 4.1.1. a isti korisnik je tražio i u tipu operacije 4.1.2.ili 4.1.3., bit će mu automatski odobren (mora imati minimalan broj bodova-prag prolaznosti).
- odvojeni su natječaji za mikro,male i srednje i natječaj za velike korisnike

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća,
za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn)

2.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn)
Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.
Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn)

4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn)

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija.Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn)

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.
Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine. Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova.Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST

REPUBLIKA   HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRBANJA

Klasa:   013-01/17-01-436

Urbroj:  2212/08-01/01-17-1

Vrbanja,  20. travnja  2017. godine

IZBORNIM SUDIONICIMA OPĆINE VRBANJA

PREDMET: lokalni izbori – 21.svibnja 2017.

-obavijest –

Poštovani,

odlukama Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017., koje stupaju na snagu 20. travnja 2017., raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori).

Izbori će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017.

I.  Obvezatne upute i obrasci za pripremu i provedbu lokalnih izbora

Na sjednici održanoj 13. travnja 2017. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo), donijelo je obvezatne upute koje su objavljene u „Narodnim novinama“ 19. travnja 2017., a koje stupaju na snagu istovremeno sa odlukama Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora 20. travnja 2017.

Obvezne upute objavljene su i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Izborni sudionici obrasce za postupak kandidiranja mogu, počevši od 21. travnja 2017. od kada počinju teći rokovi za predaju prijedloga kandidacijskih lista i kandidatura :

- kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina“ i/ili

- preuzeti sa internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva.

Popis prodavaonica „Narodnih novina“ sa točnim adresama dostupan je na web stranici Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr

„Narodne novine“ će tiskati samo obrasce koji su potrebni za podnošenje kandidacijskih lista/kandidatura (npr. obrazac OLS -1- Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, obrazac OL-4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i sl.)

II.  Zaprimanje kandidacijskih lista/kandidatura

Obvezatnom uputom L-II, Državno izborno povjerenstvo propisalo je redoslijed radnji i tijek rokova za provedbu lokalnih izbora.

Rok za predaju kandidacijskih lista/kandidatura počinje teći 21. travnja 2017. u 00:00 sati, a ističe 4. svibnja 2017. u 24:00 sata.

III. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja zaprimat će kandidacijske liste/kandidature prema slijedećem rasporedu:

21., 24., 25., 26., 27., 28. travnja  i 2. svibnja 2017.   od 08:00 sati do 16:00 sati

22., 23., 29., 30. travnja i 1. svibnja 2017.                  od 10:00 sati do 14:00 sati

3. svibnja 2017.                                                            od 08:00 sati do 20:00 sati

4. svibnja 2017.                                                            od 08:00 sati do 24:00 sati

IV. Promjena naziva biračkih mjesta za područje Općine Vrbanja

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje Općine Vrbanja kojim nastupaju izmjene u pogledu naziva, odnosno adrese biračkog mjesta br.3 u Vrbanji i biračkog mjesta br. 5 u Soljanima.

Birači sa prebivalištem u Vrbanji  – HRASTOVA,JOSIPA BAČOKE,KOLODVORSKA 54-284 (PARNI) I KOLODVORSKA 65 – 487/4 (NEPARNI)  moći će glasovati na biračkom mjestu br. 3, Vrbanja, Javna građevina – poludnevni boravak za starije osobe, Kolodvorska 161, Vrbanja

Birači sa prebivalištem u Soljanima – JOSIPA KOZARCA, LJUDEVITA GAJA, MATIJE GUPCA, VRBANJSKA moći će glasovati na biračkom mjestu br. 5, Soljani, Dom kulture Soljani, M. Gupca 2, Soljani

V. Potrebne informacije svi sudionici lokalnih izbora mogu dobiti slanjem elektroničke pošte na mail adresu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vrbanja :

oip.vrbanja@izbori.hr

PREDSJEDNIK:

Pero Ivanović

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave želimo

sretan i blagoslovljen Uskrs!


Općina Vrbanja


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

“Kulturno proljeće” u organizaciji Općine Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/404
URBROJ: 2212/08-01/01-17-1
Vrbanja, 12. travnja 2017. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

  1. 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova na području Općine Vrbanja, za 15 izvršitelja programa, a sve prema programu Javnih radova, mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  1. 2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

-                  uređenje javnih površina na području Općine Vrbanja

3.        Ciljane skupine:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji – hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

4.        Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-                  presliku dokaza o završenoj školi

-                  životopis

-                  preslika osobne iskaznice

-                  ispis staža iz E-knjižice

-                  dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

-                  eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 20. travnja 2017. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

8. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obavijest

U koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije provedeno je obavještavanje javnosti, s naglaskom na osjetljivu populaciju sukladno Rješenjima Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenoj ljudskoj potrošnji na području Općine Vrbanja i to za naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci, te Vas ovim putem izvještavamo o istom.

Navedeno Rješenje se nalazi na internetskoj stranici Društva (http://vvk.hr/kvalitetavode.html). Voda na području Općine Vrbanja može se koristiti za piće, u skladu s navedenim Rješenjem Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenoj ljudskoj potrošnji. U slučaju bilo kakve promjene ćemo vas izvijestiti kao i naše korisnike.

S poštovanjem,

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

« PrethodnaSljedeća »