Ispunite online anketu

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave želimo

sretan i blagoslovljen Uskrs!


Općina Vrbanja


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

“Kulturno proljeće” u organizaciji Općine Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/404
URBROJ: 2212/08-01/01-17-1
Vrbanja, 12. travnja 2017. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

  1. 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova na području Općine Vrbanja, za 15 izvršitelja programa, a sve prema programu Javnih radova, mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  1. 2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

-                  uređenje javnih površina na području Općine Vrbanja

3.        Ciljane skupine:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji – hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

4.        Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-                  presliku dokaza o završenoj školi

-                  životopis

-                  preslika osobne iskaznice

-                  ispis staža iz E-knjižice

-                  dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

-                  eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 20. travnja 2017. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

8. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obavijest

U koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije provedeno je obavještavanje javnosti, s naglaskom na osjetljivu populaciju sukladno Rješenjima Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenoj ljudskoj potrošnji na području Općine Vrbanja i to za naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci, te Vas ovim putem izvještavamo o istom.

Navedeno Rješenje se nalazi na internetskoj stranici Društva (http://vvk.hr/kvalitetavode.html). Voda na području Općine Vrbanja može se koristiti za piće, u skladu s navedenim Rješenjem Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenoj ljudskoj potrošnji. U slučaju bilo kakve promjene ćemo vas izvijestiti kao i naše korisnike.

S poštovanjem,

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA

Djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja provest će uništavanje štakora u općini Vrbanja (naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci).

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (dvorišta, stambeni dio i gospodarski objekti).

Ako štakori pojedu sve izložene zatrovane mamace, molimo Vas da odmah nazovete Veterinarsku stanicu d.o.o. Županja na telefon 032 837-536 radnim danom od 7-14 h.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. Surađivati s ekipom koje provode suzbijanje štakora tako da im daju tražene informacije i omoguće pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne meke.
  2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane.
  3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore.
  4. Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovanih meka.
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMAKA ZA ŠTAKORE OBAVIT ĆE SE:

DANA

11.4.2017.g. naselje Vrbanja

12.4.2017.g. naselje Soljani i Strošinci

OD 7.30 DO 14.00 SATI

VETERINARSKA STANICA d.o.o. ŽUPANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2017. godinu. Općina Vrbanja je u sklopu programa kapitalnih pomoći gradovima i općinama za 2017. godinu uspješno prijavila projekt Održavanje groblja – Izvođenje radova na izgradnji i obnovi pješačkih staza i postavljanje ograde, te pripadajuća hortikultura na mjesnim grobljima u naselju Vrbanja i Strošinci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 406.826,75 HRK od čega Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira projekt u ukupnom iznosu od 140.000,00 HRK ili 34 % vrijednosti.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Pozivnica

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

Obavijest

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Radni sastanak u Općini Vrbanja

Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, zajedno sa svojim suradnicima, posjetio je danas Općinu Vrbanja.

Tom prigodom održan je radni sastanak s načelnikom Općine Ivicom Sepom i njegovim suradnicima, te su razgovarali o projektima koji su važni za razvoj Općine.

Na sastanku je istaknuto kako uskoro kreće projekt Rekonstrukcije vodoopskrbne mreže i priključka- II faze u Vrbanji,  za što su osigurana sredstva.

Riječi je bilo i o  drugim projektima  koji su u pripremi za apliciranje na EU fondove a to su: Izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije – cjelina jug, dionica Drenovci – Soljani kao i dionica Soljani – Strošinci te dionica Soljani – Vrbanja, izrada idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje aglomeracije Vrbanja, izgradnja sustava odvodnje aglomaracije Vrbanja, Soljani, Strošinci, zatim izrada projektne dokumentacije UPOV-a Vrbanja te izgradnja iste.

Također se planira izgradnja novog autobusnog stajalište, kao i projekt izgradnje vanjskog igrališta kod škole u Vrbanji i brojni drugi projekti.

Razgovaralo se i o dobroj suradnji između Općine i Županijske razvojne agencije Hrast, prijedlozima za održavanje i uređenje kanalske mreže, kao i statusu policijske postaje Vrbanja po pitanju graničnog područja.

Župan Galić daje podršku navedenim projektima te je naveo: „Sastanak s načelnikom Sepom i njegovim suradnicima bio je dobar i konstruktivan, razgovarali smo o problematici s kojima se susreću u gospodarstvu, poljoprivredi, vodoopskrbi i odvodnji,  kao i o projektima koje pripremaju.“

Istaknuvši važnost projekta Slavonija, Baranja i zapadni Srijem, od kojeg se očekuje da će doprinijeti razvoju ovoga kraja, župan Galić je rekao kako će Županija i dalje podržati i pomagati rad ove Općine.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je listu odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Općini Vrbanja odobren je iznos sufinanciranja od 200.000,00 kuna za projekt Uređenje javnih površina u Općini Vrbanja (Prilaz i parking objekta Poludnevni boravak za starije osobe u Vrbanji, te javna površina ispred poštanskog ureda u Soljanima).

Vrijednost projekta procjenjuje se na 278.900,60 kuna.

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

« PrethodnaSljedeća »