Statut

Ovdje možete preuzeti aktualni Statut Općine Vrbanja, koji je donesen na 3. sjednici Općinskog vijeća od 28. ožujka 2013. godine.

Statut Općine Vrbanja

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE VRBANJA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 61/11, 144/12)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11)

Zakon o proračunu    (NN br. 87/08, 136/12)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)