Vijeće

¨Općinsko vijeće Općine Vrbanja broji 13 vijećnika:


ZLATKO BALTA dipl.ing.šum.
HDZ
KRUNOSLAV PAVLEK bacc.ing.agr.
HDZ
DEJAN ORŠOLIĆ
HDZ
IVO LUKIĆ
HDZ
STJEPAN BRČIĆ
HDZ
NIKOLA MATIĆ
HSS
ŽELJKO PETROVIĆ HSS
TOMISLAV FRIC
HSS
MARKO HRANČO LISTA GRUPE BIRAČA
GORAN DUCIĆ dipl.ing.agr.
LISTA GRUPE BIRAČA
KATICA VAREŠEVAC dipl.učitelj
LISTA GRUPE BIRAČA
NENAD TATOMIROVIĆ
LISTA GRUPE BIRAČA
IVAN PAVIĆ
HKS

¸

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 05.06.2017. god.

Zapisnik sa sjednice

2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.07.2017. god.

POZIV

1. Odluka o imenovanju Komisije za statut i poslovnik

2. Odluka o imenovanju Komisije za proračun i financije

3. Odluke o imenovanju potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa

4. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrbanja,

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine,

6. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i oglasa za prijem u radni odnos,

8. Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja,

9. Odluka o produženju vodovodne mreže – vodoopskrba naselja Vrbanja ulica B. Radić

11. Ostalo.

3. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.08.2017. god.

POZIV

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2017. godini,

2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –

prosinac 2017. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja

Općine Vrbanja,

3. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja općine Vrbanja u dječjem vrtiću,

4. Odluka II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu,

5. Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Vrbanja,

6. Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za drugi dio 2017. godinu,

7. Odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Soljani,

8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2017. godinu,

9. Odluka o osnivanju ustanove Razvojna agencija Vrbanja,

11. Ostalo (obilježavanje dana Općine Vrbanja).

4. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja  13.11.2017. god.

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice općinskog vijeća,

2. Razmatranje zahtjeva “STRUNJE-TRADE” d.o.o. za promjenu cijena usluge skupljanja i

odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Vrbanja,

3. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja,

4. Davanje suglasnosti na Statut Razvojne agencije Vrbanja,

5. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave,

6. Suglasnost za provedbu projekta – izrada projektne dokumentacije za obnovu i sanaciju

crkve Pohođenja Blažene Djevice  Marije u Soljanima,

7. Rasprava o zaključku Općinskog vijeća donesenom 11.07.2016. godine o namjeni malog igrališta u centru naselja Vrbanja,

8. Rješavanje zamolbi, ostalo.

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 13.12.2017. god.

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje zahtjeva “STRUNJE-TRADE” d.o.o. za promjenu cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Vrbanja,

3. Rad Razvojne agencije Vrbanja,

4. III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu,

5. Donošenje odluke o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola,

troškova smještaja u učeničkim domovima za drugo polugodište šk.god. 2017./2018., o

nastavku stipendiranja studenata u 2018. godini,  sufinanciranju vrtića, glazbene škole i asistenta

u nastavi,

6.  Proračun Općine Vrbanja za 2018. godinu,

7. odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu,

8.  Odluka o projekciji Proračuna za 2019-2020. godinu

9. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2018. god.,

10. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2018. god.,

11. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2018. godinu,

12. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2018. godinu,

13. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2018. godinu,

14. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2018. godinu,

15. Davanje Suglasnosti za legalizaciju pomoćnih zgrada djelomično izgrađenih na k.č.br. 580/1 k.o.

Vrbanja (J. Kozarca 138. Vrbanja),

16. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2017. god.,

17. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite,

18. Ostalo.

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.01. 2018. god.

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja,

3. Odluka o suosnivanju trgovačkog društva AGRO-KLASTER d.o.o.,

4. odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja

s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama,

5.  Odluka o sporazumnom raskidu trenutno važećeg ugovora, te sklapanje novog

ugovora za obavljanje usluge hvatanje pasa bez nadzora na javnim površinama i postupanje sa

istim sukladno Zakonu o zaštiti životinja s veterinarskom ambulantom “TIP-TIP” Vinkovci

6b. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbanja

6a. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbanja,

7. Odlukao kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz

Proračuna Općine Vrbanja,

8. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja.

9. Ostalo

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 27.03.2018. godine

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,

2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine,

3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu,

4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2017. godinu,

5. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2017. godinu,

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2017. godinu,

7. Izvješće o radu za 2017. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne

djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na

području Općine Vrbanja,

8. Razmatranje prijedloga cjenika za odvoz komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o.,

9. Donošenje odluke o početku naplate godišnje grobne naknade i Odluke o imenovanju Uprave

groblja.

10. Donošenje odluke o osnivanju vijeća za prevenciju Općine Vrbanja,

11. Ostalo.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 14.05.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje 2018. – 2024. godine (Plan je moguće pregledati na službenoj web stranici Općine Vrbanja, objavljeno 03.05.2018. godine),
 3. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
 6. Razmatranje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za promjenu cijena usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o.
 7. Ostalo. Odluka o izgradnji spomen obilježja poginulim i nestalim Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 07.06.2018.

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja,

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. RH za Općinu Vrbanja,

Popis katastarskih čestica

3. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na rok do dvije godine s dosadašnjim korisnicima kojima ugovori istječu u 2018. godini i koji su u mirnom posjedu istog.

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.08.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vrbanja za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga,
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrbanja u projekt – izgradnja magistralnog cjevovoda,
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, vjerske ustanove-dogradnja nadstrešnice uz postojeću kapelu i izgradnja prometno-manipulativnih površina i parkirališta”,
 6. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –prosinac 2018. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja,
 7. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2018. godini,
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Vrbanja,
 9. Donošenje odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zaštiti  izvorišta “Sojara” Vrbanja,
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 11. Razmatranje zamolbe Dječjeg vrtića PETAR PAN, Drenovci za osnivanjem dječjeg vrtića u Vrbanji,
 12. Donošenje Zaključka o suglasnosti za legalizaciju,
 13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt -opremanje javne zelene površine u Vrbanji (LAG)
 14. Rješavanje zamolbi (oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa),
 15. Ostalo (Program obilježavanja Dana Općine Vrbanja).

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.11.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2018. godinu,
 5. Davanje Suglasnosti za legalizaciju zgrada u vlasništvu Općine Vrbanja,
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti za zahvat izgradnje dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije – cjelina jug, vodoopskrbni cjevovod dionice 7: Soljani – Strošinci,
 7. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima,
 8. Razmatranje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za promjenu cijena usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o.,
 9. Razmatranje prijedloga odluke o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, prvog cijepljenja, te kastracije/sterilizacije pasa na području Općine Vrbanja,
 10. Rješavanje zamolbi (oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, te zamolba za financiranje tečaja –“Pčelari Cvelferije”),
 11. Ostalo.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 12.12.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje zahtjeva “STRUNJE-TRADE” d.o.o. za promjenu cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Vrbanja,
 3. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi,
 4. Donošenje odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
 5. Donošenje odluke o suglasnosti za legalizaciju nezakonito izgrađenog objekta na k.č.br. 2724 u k.o. Soljani,
 6. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu
 8. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2020-2021. godinu
 9. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2019. god.,
 10. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2019. god.,
 11. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2019. godinu,
 14. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu,
 15. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 16. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
 17. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 18. Donošenje odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vrbanja,
 19. Prijedlozi za imenovanje mrtvozornika
 20. Ostalo (Zamolbe)

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.01.2019.

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje odluke o komunalnom doprinosu,
 3. Donošenje odluke o mjerama poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja,
 4. Imenovanje povjerenstva za dodjelu poticaja kupovine prve nekretnine (5 članova),
 5. Donošenje odluke o potpisu Ugovora o suradnji Općine Vrbanja i Lokalne agencije za razvoj “Vjeverica” d.o.o.,
 6. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2018. god.,
 7. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite,
 8. Donošenje odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vrbanja,
 9. Donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, te donošenje odluke o povećanju neto plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja 3%,
 10. Donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu,
 11. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima,
 12. Donošenje odluke o II izmjenama odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 13. Ostalo.

14. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja

.

.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (6. lipnja 2008. godine)

Odluka o osnivanju LAG-a “Šumanovci” (14. prosinca 2010.)

Odluka o subvencioniranju smještaja učenika u srednjoškolskim đačkim domovima (05. rujna 2011.)

Odluka o subvencioniranju prijevoznih karata za srednjoškolce (05. rujna 2011.)

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone – bespravna gradnja (14. listopada 2011.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (14. listopada 2011.)

Proračun za 2012. godinu (27. prosinca 2011. godine)

Socijalni program Općine Vrbanja za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Program gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u športu za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Odluka o imenovanju povjerenstva za popis kapitalne imovine (27. prosinca 2011.)

Plan javne nabave u 2012. godini (27. prosinca 2011.)

Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Općine Vrbanja (27. ožujka 2012.)

Izmjena odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (21.svibnja 2012.)

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom (31. svibnja 2012.)

Odluka vijeća o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom (31. svibnja 2012.)

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu (31. svibnja 2012.)

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 011. godinu (31. svibnja 2012.)

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za kupoprodaju nekretnina na području općine Vrbanja (14. rujna 2012.godine)

Proračun za 2013. godinu (siječanj 2013.)

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini (18. ožujka 2013. godine)

Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini (18. ožujka 2013. godine)

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbanja (18. ožujka 2013. godine)

Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (27. lipnja 2013. godine)

Odluka o izboru povjerenstva za natječaje za prijem u radni odnos (27. lipnja 2013.)

Odluka o imenovanju članova socijalnog vijeća (27. lipnja 2013.)

Odluka o imenovanju članova kulturnog vijeća (27. lipnja 2013.)

Izmjena i dopuna odluke o pravima iz socijalne skrbi (27. lipnja 2013.)

Odluka o grobljima (30. srpnja 2013.)

4.  Sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja Proračuna (13. rujna 2013.)

2. rebalans Proračuna za 2013. godinu (13. rujna 2013.)

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

- Tematska sjednica – Problematika vodoopskrbe na području Općine Vrbanja

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2014. Godinu

Odluka o projekciji Proračuna za 2015-2016. Godinu,

Odluka o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola, za drugo polugodište šk.god. 2013./2014.,

Odluka o nastavku sufinanciranja smještaja učenika u učeničkim domovima za drugo polugodište šk.god. 2013./2014.,

Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2014. god.,

Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2014. god.,

Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2014. godinu,

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2014. godinu,

Socijalni program za 2014. Godinu.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2014.-2016. god.,

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2014. godinu,

Odluka o imenovanju člana povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vl. RH,

Odluka o imenovanju člana povjerenstava za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta,

Odluka o usvajanju Strateškog plana Općine Vrbanja za razdoblje 2014.-2016. God.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2013. Godinu

8. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

Poziv

odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu

odluka o određivanju službenika za informiranje 2014. god.

odluka o III izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja

9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 28.03.2014. godine

POZIV

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o osnivanju posebne organizacijske jedinice za pružanje usluga pomoći u kući

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 07.04.2014. godine

Tematska sjednica – Definiranje daljnjih aktivnosti u poduzetničkoj zoni Vrbanja 1. i reguliranje odnosa sa investitorima.

11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.05.2014. godine

POZIV

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 14.07.2014. godine

POZIV

Odluka o otpisu plaćanja zakupnine za 2014. god., zakupcima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrbanja zbog nastalih šteta od poplave (prihod općine 65%),

Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova s Komunalnim trgovačkim društvom Gunja,

Cjenik usluga pomoći u kući

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.07.2014. godine

POZIV

Odluka o izmjenama odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.09.2014. godine

POZIV

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja (siječanj – lipanj 2014.godine),

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ustroju postrojbe civilne zaštite – Tima opće namjene Općine Vrbanja

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Vrbanja u autobusnom prometu

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.10.2014. godine

POZIV

ZAKLJUČAK

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 05.12.2014. godine

POZIV

- Izvješće Mandatne komisije o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji

mandata novog vijećnika,

- Zaključak vijeća o usvajanju izvješća Mandatne komisije,

- Odluka o odabiru ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne

djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Vrbanja,

- Plan davanja koncesija u 2015. godini i srednjoročni (trogodišnji plan davanja

koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine,

17. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.12.2014. godine

POZIV

- Odluka o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola za drugo polugodište šk.god. 2014./2015.

- Odluka o nastavku sufinanciranja troškova smještaja u učeničkim domovima, za drugo polugodište šk.god. 2014./2015.,

- Odluka o sufinanciranju premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi za 2014. godinu

- Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2015. godinu,

- Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

- Projekcija Proračuna za 2016-2017. godinu,

- Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2015. god.,

- Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2015. god.,

- Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2015. godinu,

- Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za

2015. godinu,

- Socijalni program za 2015. godinu,

- Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu,

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja  2015. godine

19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 2015. godine

POZIV

20. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 2015. godine

POZIV

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 14.09.2015. godine

POZIV

- ODLUKA o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 01.12.2015. godine

POZIV

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog

i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 16.12.2015. godine

POZIV

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije

3. Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2015.

god., i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za period od 2016.-2019. godine.,

4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu.

24. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 18.12.2015. godine

POZIV

1. Proračun Općine Vrbanja za 2016. godinu,

2.   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu,

3.   Projekcija Proračuna za 2017-2018. godinu,

4.   Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2016. god.,

5.   Odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2016. god.,

6.   Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2016. godinu,

7.  Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2016. godinu,

8.  Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2016. godinu,

25. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 17.03.2016. godine

POZIV

1. Izmjena člana socijalnog vijeća

2. Izmjena člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja,

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu,

5. Rješavanje pitanja pasa bez nadzora na području Općine Vrbanja – ponuda Veterinarsko

higijeničarskog servisa “Tip-Tip” Vinkovci.

6. Izbor II potpredsjednika Općinskog vijeća.

7. Odluka o zatvaranju odlagališta otpada u Vrbanji

26. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.05.2016. godine

POZIV

1. Usvajanje zapisnika

2. Izvješće o radu za proteklo razdoblje – načelnik Općine Vrbanja,

3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

5. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture

za 2015. godinu,

6. Razmatranje prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Vrbanja (popratni materijal dostavljen je uz poziv na CD-u),

7. Izmjena člana komisije za izbor i imenovanje

8. Izmjena člana komisije za statut i poslovnik

9. Razmatranje organizacijskih oblika Općine Vrbanja za provedbu razvojnih programa i prijava na

natječaje EU fondova,

10. Donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Vrbanja,

11. Donošenje odluke o nabavi vatrogasnog vozila za DVD Strošinci,

12. Donošenje odluke o pokretanju postupka izrade novog Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja, odnosno ažuriranju postojećeg,

13. Ostalo.

27. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 08.07.2016. godine

POZIV

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Vrbanja,

3. Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Vrbanja (navedeni akt donosi načelnik Općine),

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja,

5. Razmatranje prijedloga zaključka o raspisivanju oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme,

6. Izvješće – aktivnosti u sudskom postupku za raskid ugovora o kupoprodaji zemljišta u

poduzetničkoj zoni Vrbanja 1.,

7. Definiranje daljnjeg korištenje javne površine (malo igralište u centru) k.č.br. 100/1 k.o.

Vrbanja.

8. Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja,

9. Razmatranje prijedloga zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje

Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja,

10. Razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa općeg dobra na k.č.br. 361 u k.o. Soljani,

11. Ostalo.

28. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.08.2016. godine

POZIV

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u

2016. godini,

3. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –

prosinac 2016. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja

Općine Vrbanja,

4. Donošenje odluke o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti –

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja,

5. Donošenje odluke o dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Vrbanja za 2016. godinu,

6. Ostalo.

- SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 08.09.2016. godine


29. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 25.11.2016. godine

POZIV

1. Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika

2. Odluka o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova

3. Odluka o suglasnosti za provedbuulaganja u projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste do reciklažnog dvorišta”


30. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 05.12.2016. godine

POZIV

1. Proračun Općine Vrbanja za 2017. godinu

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu

3. Projekcija Proračuna za 2018.-2019. godinu

4. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu,

5. Donošenje odluke o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola,

troškova smještaja u učeničkim domovima za drugo polugodište šk.god. 2016./2017., te o

nastavku stipendiranja studenata u 2017. godini,

6. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi za 2016. godinu,

7. odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2017. god.,

8. odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2017. god.,

9. program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture OpćineVrbanja za 2017. godinu,

10. program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2017. godinu,

11. Socijalni programa za 2017. godinu,

12. odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2017. godinu,

13. odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Soljani,

14. srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017.-2019.godine,

15. Usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2016.god.,

16. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 02.03.2017.

POZIV

1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu (tehničke

naravi – izmjena konta),

3. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine,

4. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu,

5. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. god.,

6. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2016. godinu,

7. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2016. godinu,

8. Donošenje odluke o izradi strategije razvoja Općine Vrbanja,

9. Donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt,

10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vrbanja,

11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2016. godinu,

12. Izvješće o radu za 2016. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne

djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na

području Općine Vrbanja,

13. Donošenje odluke o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

na području Općine Vrbanja, temeljem pisanog ugovora na rok od 4. godine,

14. Davanje suglasnosti za Program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi od 3 do 5

godina pri Osnovnoj školi Josip Kozarac Soljani,

15. Rješavanje zamolbi, ostalo.