Trenutno pregledavate članke iz kategorije | Naslovna

OBAVIJEST

Besplatni udžbenici

Za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima imate pravo na besplatne obvezne udžbenike

Obvezni udžbenici su udžbenici s Konačne liste odabranih udžbenika koju objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konačna lista.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrđuje maksimalne cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi.

Uvjeti

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18), a temeljem članka 125. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako ste:

 • dijete smrtno stradaloga ili dijete nestalog hrvatskog branitelja
 • hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)
 • hrvatski branitelj
 • dijete HRVI-a
 • dijete hrvatskog branitelja koji je u obrani suvereniteta RH sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako to pravo ne ostvarujete po drugim propisima i ako su redoviti prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 1995,60 kuna, odnosno manji od iznosa cenzusa (60 posto proračunske osnovice).

Visina prihoda nije bitna ako ste:

 • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
 • dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
 • dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja
 • i ako zahtjev za ostvarivanje prava podnesete u propisanom roku uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta.

Visina novčane naknade

Pravo ostvarujete u obliku novčane naknade.

Visine novčanih naknada su različite:

 • za redovite učenike osnovnih i srednjih škola naknada odgovara iznosu s originalnog računa za kupljene obvezne udžbenike (iz priloženog računa uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene obveznih udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je učenik upisan)
 • ako ne priložite račun za kupljene obvezne udžbenike, novčana naknada iznosi 70 posto maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi
 • visina naknade za studente je u iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20 posto.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike podnosite nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za branitelje Grada Zagreba, prema mjestu vašeg prebivališta. Adrese Ureda državne uprave po županijama možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Uredi državne uprave u županijama.

Zahtjev, druge obrasce i popis potrebnih dokumenata možete dobiti u nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola podnosi se u razdoblju od 1. srpnja do 1. studenoga tekuće školske godine.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za studente podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja tekuće akademske godine.

Dodatne informacije:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

IZVOR INFORMACIJA: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/obrazovanje-hrvatskih-branitelja-i-clanova-obitelji/besplatni-udzbenici/2005

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-02/19-01/190

Urbroj: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 12. veljače 2019. godine

Temeljem odredbi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 i 04/18), Općina Vrbanja objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja na slijedeće radno mjesto:

1. Viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Potrebno stručno znanje i uvjeti:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke arhitektonsko-građevinskog smjera ili geodetskog smjera,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Probni rad traje tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne  može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima,

- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca),

- ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz (preslik svjedodžbe),

-  vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

- prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na internet stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja. hr  te na oglasnoj ploći Općine Vrbanja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom ,,Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj”.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

OPĆINA VRBANJA

U “Narodnim novinama” broj:  16/19 od 15. veljače 2019. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja – viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona.

Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj je 25.02.2019. godine.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Financijski izvještaji

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 12.02.2019.

OPĆINA VRBANJA -Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Bilješke

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti.

Informacije o natječajima Program ruralnog razvoja 2014.-2020. planiranima za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, dodatno se informirajte na: ruralnirazvoj.hr.

Indikativni plan objave je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondoviod 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:

https://youtu.be/m0H1XyFyUjc

https://youtu.be/hTOtDJEsIfI

Zagreb, 28. siječanj 2019.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

javnost@mingo.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Prezentacija

Danas je u Općini Vrbanja održana prezentacija, za Mjere 6.2; 6.4 i 4.1.1. Programa ruralnog razvoja. Na prezentaciji su gospodarstvenici upoznati sa osnovnim kriterijima prihvatljivosti i uvjetima za prijavu na navedene Mjere. Svim sudionicima se zahvaljujemo na odazivu i želimo puno sreće prilikom prijava na buduće natječaje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST O NOVOM RASPOREDU ODVOZA OTPADA

«STRUNJE-TRADE» D.O.O.

poduzeće za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu

OIB: 97670986612 * tel: 032 398 048

Bana Josipa Šokčevića 153 , 32251 Privlaka

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA

u općini Vrbanja

Obavještavaju se građani da se MIJENJA raspored odvoza komunalnog otpada, umjesto četvrtkom

miješani komunalni otpad (zelene kante) vozit će se utorkom

plastika će se voziti prvom subotom u mjesecu

papir će se voziti zadnjom subotom u mjesecu

glomazni otpad prvi utorak u mjesecu do daljnjeg

Promjena nastupa 04.02.2019. godine

S poštovanjem

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

O D L U K A o mjerama poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja

REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO -SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/19-01/84

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 22. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj  13. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

o mjerama poticaja  kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: poticaj)  obiteljima (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) za kupovinu prve nekretnine kojom rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu za stanovanje  na području Općine u 1/1 dijelu vlasništva, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00kuna.

Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja.

Poticaj po ovoj Odluci se može ostvariti samo jedanput.

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da  korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji  nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu.

Članovi uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug i djeca.

Članak 4.

Korisnici poticaja iz ove Odluke imaju sljedeće obveze:

- korisnik i svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju  prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.

Članak 5.

Poticaj po ovoj Odluci dodjeljuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Općinski načelnik jednom godišnje.

Natječaj za dodjelu poticaja objavljuje se  na službenoj web stranici Općine i traje do utroška sredstava.

Natječaj za dodjelu poticaja sadrži:

- opće uvjete i kriterije za dodjelu poticaja,

- visinu poticaja,

- naziv dokumentacije koju treba dostaviti,

- naziv tijela kome se prijave podnose,

- rok za dostavu prijava,

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,

- napomena da se nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

za sudjelovanje u natječaju uz prijavu treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- presliku kupoprodajnog ugovora  (ovjeren kod javnog bilježnika),

- zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu,

- kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,

- potvrdu zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine

Vrbanja (osim sufinancirane nekretnine)

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za

stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu ,

- potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini)

- podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

Članak 6.

Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za dodjelu poticaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od pet članova (predsjednika i 4 člana)  koje imenuje Općinsko vijeće, razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima utvrđenim u ovoj Odluci i predlaže Općinskom načelniku  listu korisnika poticaja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

Članak 7.

Nakon donošenja odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o nekretnini,

- iznos poticaja,

- prava i obveze ugovornih strana,

- način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,

- ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.

Članak 8.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz ove Odluke, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora iz članka 7. ove Odluke, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koje proizlaze iz ove Odluke.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja dužan je voditi evidenciju o dodijeljenim poticajima.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl.ing.šum.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Odluka

REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  322-01/18-01/1311

URBROJ:  2212/08-01/01-18-1

Vrbanja, 06. studenog 2018. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije  br. 5/13 i 1/18) i članka 27. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja, općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U

o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, prvog cijepljenja, te kastracije/sterilizacije pasa

na području Općine Vrbanja

I

Općina Vrbanja sufinancirati će  cijepljenje i označavanje pasa mikročipom,  te sterilizaciju/kastraciju pasa čiji vlasnici imaju prebivalište  na području Općine Vrbanja i to za najviše jednog psa u kalendarskoj godini, kako slijedi:

 • Prvo cijepljenje i označavanje psa mikročipom u 100% iznosu
 • Sterilizaciju/kastraciju pasa u 50% iznosu.

Do punog iznosa, trošak će snositi vlasnici životinje.

Sterilizacija/kastracija obavlja se samo na psima koji su označeni sukladno Pravilniku o označavanju pasa (NN 72/10).

Ova odluka ne odnosi se na uzgajivače pasa u komercijalne svrhe.

II

Sufinanciranje iz točke I. ove Odluke traje dok se ne iskoriste sredstva osigurana u proračunu Općine Vrbanja.

III

Označavanje, cijepljenje i sterilizacija/kastracija životinja sufinancirati će se na način da davatelj usluge (veterinarska stanica/ambulanta) dostavi do 15. u mjesecu u Općinsku upravu račun za izvršenu uslugu u iznosu sufinanciranja u čijem se prilogu nalazi popis korisnika usluga za prethodni mjesec.

U svrhu realizacije ove Odluke Općinski načelnik zaključiti će Ugovor o sufinanciranju sa zainteresiranim veterinarskim stanicama/ambulantama.

IV

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik općinskog vijeća

Zlatko Balta dipl. ing. šum.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito