Trenutno pregledavate članke iz kategorije | Naslovna

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-01/18-01/350

Ur. br: 2212/08-01/01-18-1

Vrbanja, 20. ožujka 2018.  godine.

Temeljem Plana prijema na stručno osposobljavanje u Općini Vrbanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini Općina Vrbanja objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja

1. Općina Vrbanja će provoditi stručno osposobljavanja za rad u Općini Vrbanja – Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrbanja – bez zasnivanja radnog odnosa, u 2018. godini, sukladno Planu prijema za stručno osposobljavanje u Općini Vrbanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini općinskog načelnika općine Vrbanja.

2. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje određeno vrijeme – 12 mjeseci. Broj polaznika stručnog osposobljavanja: 1 POLAZNIK.

Uvjeti su: Završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij. Magistar struke ili stručni specijalist prava ili javne uprave, VSS. Nezaposlena osoba do 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale i prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana.

3. Uz životpis kandidati u prijavi  moraju dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

-        životopis,

-        dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, ili domovnice),

-        dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

-        uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci), i

-        elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca),

-        potvrdu HZZ-a o evidenciji.

4. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prijave se podnose poštom preporučeno na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, s naznakom „javni poziv za stručno osposobljavanje – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK OPĆINE

VELIMIR REDL

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

LAG “Šumanovci” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

LAG “Šumanovci” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 03.04.2018. do 03.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 670.068,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

Radionica će se održati :

21. ožujka 2018. god.(srijeda) u  Račinovcima (Osnovna škola) s početkom u  18 sati

22. ožujka 2018. god. (četvrtak) u Štitaru (Općina – sala za sastanke) s početkom u  18 sati

23. ožujka 2018. god. (petak) u Soljanima (Lovačko/ribički dom) s početkom u  18 sati

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Više o natječaju: http://www.lag-sumanovci.hr/natjecaji.html

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obavijest

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo Youtube kanal za edukativne i informativne sadržaje

Dostupni moduli na temu poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta održana je informativna radionica na temu objave poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina – 23. i26.2. 2018. godine dostupan je Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ.

Kako bismo potencijalnim prijaviteljima omogućili lakše snalaženje kroz sadržaj informativne radionice, isti je podijeljen na sljedeće module:

Uvod + Prezentacija UzP + Provedba
Uvjeti korištenja sustava eFondovi
Ispunjavanje Prijavnog obrasca
Investicijska studija
Horizontalna pitanja
Pitanja i odgovori (oba dana)

Poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“ vrijedan je 200 milijuna kuna, a namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Najniži iznos potpore je 500.000,00 kuna, a najviši 15 milijuna kuna.

Pozivom se potiču početna ulaganja u nove poslovne jedinice i/ili opremanje poslovnih jedinica, a svrha je jačati regionalnukonkurentnost MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Cilj je omogućiti malim i srednjim poduzećima razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta do sada je kroz prethodne pozive slične namjene dodijelilo 260 potpora ukupne vrijednosti veće od milijardu kuna.

Zagreb, 7. ožujka 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

javnost@mingo.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Lutkarsko proljeće

Općina Vrbanja poklanja najmlađima za Uskrs predstave lutkarskog proljeća.

Objavljeno unutar kategorije Naslovna

AGRONET U VRBANJI

AGRONET U VRBANJI

Pomoć pri elektroničkom popunjavanju JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI za 2018.g. – AGRONET – podnosi se do 15.05.2018. godine

Zahtjevi se podnose u Vrbanji – u prostoriji Općine Vrbanja – VIJEĆNICA – za naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci.

Prilikom podnošenja Zahtjeva obavezno ponijeti KORISNIČKO IME I ZAPORKU.

RADNO VRIJEME – (za podnošenje Zahtjeva)

PONEDJELJAK 8-14 sati

UTORAK 8-14 sati

HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA

Katica Juzbašić, dipl. ing. agr.

Mob: 091-4882-866

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Uvodna konferencija EU projekta – “Zaželi” – Program zapošljavanja žena

U Vrbanji je 28.02.2018. godine održana uvodna konferencija EU projekta – “Zaželi” – Program zapošljavanja žena. U okviru Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala: Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Program zapošljavanja žena – “Zaželi”, Općini Vrbanja odobren je projekt zapošljavanja žena ukupne vrijednosti 3.153.512 kuna i to 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Uz zapošljavanje ovim programom osobama starije životne dobi pružena će biti pomoć u kućanskim i drugim poslovima.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OPĆINE VRBANJA ZA RADOBLJE 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. RAZINA 22 download

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. RAZINA 23 download

Objavljeno unutar kategorije Naslovna, Općenito

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine na okoliš

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17), članka 5. st. 4. i čl. 29. st. 2. te st. 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) te članka 47. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13.), a u skladu s člankom 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) načelnik Općine Vrbanja 16.02.2018. god. donio je:

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine na okoliš

Ovom Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: Postupak), utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Plan) na okoliš.

Postupak ocjene provodi Općina Vrbanja u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: Županija), na temelju mišljenja dobivenog od Službe za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 351-03/18-02/2, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2, po kojem je za Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:

-        donošenje Plana određeno je člankom 21. st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

-        usklađenje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) kao planom višeg reda te važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom

-        prethodni Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbanja bio je na snazi od 2008.-2016. godine te je tijekom 2017. godine pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Cijeli tekst odluke možete preuzeti na slijedećoj poveznici:

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine na okoliš

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

LAG Šumanovci – Javni natječaj

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 23.02.2018. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 26.02.2018. godine raspisuje slijedeći;

Javni natječaj

za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

Opći uvjeti:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo i

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-        najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju (SSS/ IV stupanj)

-        završena izobrazba za stručnjaka za ruralni razvoj,

-        tri godina radnog iskustva, od toga najmanje jedna godina na poslovima voditelja

LAG- a ili drugim sličnim poslovima iste složenosti,

-        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje

LAG – om,

-        osposobljenost za rad na računalu.

-        vozačka dozvola B kategorije

Da nema zapreke za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi) i potvrdu o

završenoj izobrazbi za stručnjaka za ruralni razvoj,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

-        dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu  ili rješenja o rasporedu ili  potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. LAG Šumanovci zadržava pravo mogućnosti provedbe prethodna provjera znanja i/ili sposobnosti putem razgovora-intervjua.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 131, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za izbor upravitelja LAG-a“.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

dipl.pr. Stjepan Abramović

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

U ime Ministarstva poljoprivrede obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. ‘Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava’ te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. ‘Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti’.

Obavijest potencijalnim korisnicima sa područja  Općine Vrbanja – moguće je  registrirati se za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna