Trenutno pregledavate članke iz kategorije | Informacije

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti.

Informacije o natječajima Program ruralnog razvoja 2014.-2020. planiranima za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, dodatno se informirajte na: ruralnirazvoj.hr.

Indikativni plan objave je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondoviod 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:

https://youtu.be/m0H1XyFyUjc

https://youtu.be/hTOtDJEsIfI

Zagreb, 28. siječanj 2019.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

javnost@mingo.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Prezentacija

Danas je u Općini Vrbanja održana prezentacija, za Mjere 6.2; 6.4 i 4.1.1. Programa ruralnog razvoja. Na prezentaciji su gospodarstvenici upoznati sa osnovnim kriterijima prihvatljivosti i uvjetima za prijavu na navedene Mjere. Svim sudionicima se zahvaljujemo na odazivu i želimo puno sreće prilikom prijava na buduće natječaje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST O NOVOM RASPOREDU ODVOZA OTPADA

«STRUNJE-TRADE» D.O.O.

poduzeće za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu

OIB: 97670986612 * tel: 032 398 048

Bana Josipa Šokčevića 153 , 32251 Privlaka

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA

u općini Vrbanja

Obavještavaju se građani da se MIJENJA raspored odvoza komunalnog otpada, umjesto četvrtkom

miješani komunalni otpad (zelene kante) vozit će se utorkom

plastika će se voziti prvom subotom u mjesecu

papir će se voziti zadnjom subotom u mjesecu

glomazni otpad prvi utorak u mjesecu do daljnjeg

Promjena nastupa 04.02.2019. godine

S poštovanjem

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

O D L U K A o mjerama poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja

REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO -SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/19-01/84

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 22. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj  13. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

o mjerama poticaja  kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: poticaj)  obiteljima (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) za kupovinu prve nekretnine kojom rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu za stanovanje  na području Općine u 1/1 dijelu vlasništva, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00kuna.

Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja.

Poticaj po ovoj Odluci se može ostvariti samo jedanput.

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da  korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji  nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu.

Članovi uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug i djeca.

Članak 4.

Korisnici poticaja iz ove Odluke imaju sljedeće obveze:

- korisnik i svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju  prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.

Članak 5.

Poticaj po ovoj Odluci dodjeljuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Općinski načelnik jednom godišnje.

Natječaj za dodjelu poticaja objavljuje se  na službenoj web stranici Općine i traje do utroška sredstava.

Natječaj za dodjelu poticaja sadrži:

- opće uvjete i kriterije za dodjelu poticaja,

- visinu poticaja,

- naziv dokumentacije koju treba dostaviti,

- naziv tijela kome se prijave podnose,

- rok za dostavu prijava,

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,

- napomena da se nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

za sudjelovanje u natječaju uz prijavu treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- presliku kupoprodajnog ugovora  (ovjeren kod javnog bilježnika),

- zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu,

- kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,

- potvrdu zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine

Vrbanja (osim sufinancirane nekretnine)

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za

stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu ,

- potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini)

- podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

Članak 6.

Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za dodjelu poticaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od pet članova (predsjednika i 4 člana)  koje imenuje Općinsko vijeće, razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima utvrđenim u ovoj Odluci i predlaže Općinskom načelniku  listu korisnika poticaja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

Članak 7.

Nakon donošenja odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o nekretnini,

- iznos poticaja,

- prava i obveze ugovornih strana,

- način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,

- ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.

Članak 8.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz ove Odluke, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora iz članka 7. ove Odluke, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koje proizlaze iz ove Odluke.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja dužan je voditi evidenciju o dodijeljenim poticajima.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl.ing.šum.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Odluka

REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  322-01/18-01/1311

URBROJ:  2212/08-01/01-18-1

Vrbanja, 06. studenog 2018. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije  br. 5/13 i 1/18) i članka 27. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja, općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U

o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, prvog cijepljenja, te kastracije/sterilizacije pasa

na području Općine Vrbanja

I

Općina Vrbanja sufinancirati će  cijepljenje i označavanje pasa mikročipom,  te sterilizaciju/kastraciju pasa čiji vlasnici imaju prebivalište  na području Općine Vrbanja i to za najviše jednog psa u kalendarskoj godini, kako slijedi:

  • Prvo cijepljenje i označavanje psa mikročipom u 100% iznosu
  • Sterilizaciju/kastraciju pasa u 50% iznosu.

Do punog iznosa, trošak će snositi vlasnici životinje.

Sterilizacija/kastracija obavlja se samo na psima koji su označeni sukladno Pravilniku o označavanju pasa (NN 72/10).

Ova odluka ne odnosi se na uzgajivače pasa u komercijalne svrhe.

II

Sufinanciranje iz točke I. ove Odluke traje dok se ne iskoriste sredstva osigurana u proračunu Općine Vrbanja.

III

Označavanje, cijepljenje i sterilizacija/kastracija životinja sufinancirati će se na način da davatelj usluge (veterinarska stanica/ambulanta) dostavi do 15. u mjesecu u Općinsku upravu račun za izvršenu uslugu u iznosu sufinanciranja u čijem se prilogu nalazi popis korisnika usluga za prethodni mjesec.

U svrhu realizacije ove Odluke Općinski načelnik zaključiti će Ugovor o sufinanciranju sa zainteresiranim veterinarskim stanicama/ambulantama.

IV

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik općinskog vijeća

Zlatko Balta dipl. ing. šum.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja za 2019.godinu

Općina Vrbanja, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge i organizacije civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Vrbanja.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 11. veljače 2019. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u slijedećim prilozima:

- OBRASCI – WORD DOKUMENTI

- Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Vrbanja

- Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja za 2019. godinu

- Upute za prijavitelje

– Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Vrbanja,

-OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

- OBRAZAC ŽIVOTOPISA

- IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

- OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

- OBRAZAC -Ugovor o dodjeli sredstava

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Udruge

OBAVIJEST

Poštovani,

Obavještavamo roditelje s područja Općine Vrbanja čija djeca pohađaju srednju školu da su dana 19.12.2018. godine isplaćena financijska sredstva – pomoć za kupnju radnih udžbenika za školsku godinu 2018./2019., temeljem Ugovora o korištenju donacijskih sredstava Općine Vrbanja i Grada Zagreba od 26.11.2018. god.

Zahvaljujemo se Gradu Zagrebu na ovoj vrijednoj donaciji!

OPĆINA VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani da će se sakupljanje i odvoz papira i kartona

umjesto u utorak 01.01.2019. godine

vršiti  u utorak 08.01.2019.godine

S poštovanjem

«STRUNJE-TRADE» D.O.O.

poduzeće za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu

OIB: 97670986612 * tel: 032 398 048

Bana Josipa Šokčevića 153 , 32251 Privlaka

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna